Tarsem Singh

Senior Engineer

Pramod Kaushik

Director / CEO

Shefali Khanna

Team Head

Mohit Kumar

System Network Engineer

Vinod Kumar

Jr. Engineer